logotran

fenr

TUULETRAALI AVAMERE TUULEPARGI, VESINIKUTOOTMISE JA KARBIKASVANDUSE
ARENDUS LIIVI LAHES, EESTI VETES


KONTAKT
Eero Saava
info@tuuletraal.ee
Telefon: + 372 5067999








SISSEJUHATUS
-  Tuuletraal OÜ arendab alates 2013. aastast ainulaadset taastuvenergia ja kestliku toidutoorme projekti Liivi Lahes, Eesti vetes. Meie suur 350 - 700+ MW tuulepark täiendab tulevaste Läänemere avamere tuuleparkide ühist koormusgraafikut

- Tuuletraal on saanud 2019. aastal Vabariigi Valitsuselt keskkonnauuringute teostamiseks litsentsi, et kvalifitseeruda 50 aastasele mereala rendile, mida saab omakorda 50 aasta võrra pikendada

- KMH programmi puudutavad regulatiivsed konsultatsioonid on alanud. Me hindame ainulaadset kooslust vertikaal- ja horisontaaltelg-tuulikutest, Power-to-X (st elektrist auto-/laevakütuseni) süsteemist, kusjuures X on kas H2 või NH3 ning karbijahu tootmisest. H2 toodangu planeerime koguvõimsusele, st kui tuulepark on 700 MW, siis on elektrolüüsijaam ka 700 MW, mis asub kas mandril või kompleksis avamere alajaamaga

- Eeldatav tugevaim tuulekliima Eestis seoses märkimisväärse kaugusega rannikust ning soodsate topograafiliste põhi-lõuna ja lääne-ida suunaliste tuulekanalitega (palun vaadake allpool TUULEKLIIMA ptk) Tuulekiirus on keskmise mere jääkatte perioodi pideva lühenemise tõttu tõusutrendis

- Mõõdukas või väheoluline visuaalne mõju minimaalselt 25 km kauguse tõttu lähimate rannajoonteni

- Positiivne keskkonnamõju: puhtam vesi Liivi Lahe randades tingituna suuremahulisest rannakarbi kasvandusest tuulepargi keskosas. Karbikasvandus on oluline meede kompenseerimaks võimalikke kahjusid ja pakkumaks alternatiivset teenistust traalpüügi sektorile. Eesti teadlased ja kohalikud põllumajanduse, vesiviljeluse ja kalapüügisektori investorid võiksid meiega kontakti võtta, et arutada karbijahu tootmist kalakasvanduse või linnukasvatuse söödaks lähtudes kuni 50 000 tonnisest karbitoodangu aastamahust

- Saame tulevaseks elektri tootmisomahinna liidriks Läänemere piirkonnas. Kaasame madala kaalutud keskmise kapitalikuluga partnereid (soovituslik 4%, allikmaterjal: IEA Offshore Wind Outlook 2019), kellel on suurepärane võimekus prognoosida Nord Pool Spot tootmisvõimsusi ning väga tugev motivatsioon projekti ellu viimiseks. Paks jää-aja järgne settekivimite lasund lubab kaaluda kulu-efektiivseid vundamendilahendusi

- Keskendume koostööle teiste praeguste või tulevaste Liivi Lahe piirkonna arendajatega, kes hindavad keskkonnamõju, viivad läbi uuringuid ja valivad trassi kavandatavale ühisele Eesti-Läti avamere elektrivõrgu ülekandeliinile, et edastada elekter keskkonnateadlike klientideni

- Taustafoto - Kabli rand talvel (veel ilma 300 m tuulikute visuaalse häiringuta), pildistas E.Saava


ALA

100 km2
SÜGAVUSVAHEMIK
20 - 30 m

EHITUSGRAAFIK
2028 - 2032: tuulikute paigaldamine ja võrguga liitmine
2029: karbikasvanduse pilootala rajamine


EESTI MEREALA PLANEERINGU KAARDIRAKENDUS:
link kaardirakendusse

Tuulepargid on leitavad järgmiselt:
- avage "Legend ja kihid"
- avage "Kihid"
- valige "Hoonestusloa taotlused"

TEOSTATAVATE UURINGUTE LOETELU (täienemisel)
- mõju mereseire- ja ESTER sidesüsteemidele
- allveearheoloogilised uuringud
- batümeetriat täpsustav uuring
- merepõhja ehitusgeoloogiline uuring
- tuuletingimuste, lainetuse ja jääolude täpsustav uuring
- logistika ja ehitusaegsete tööde korralduse kontseptsioon
- linnustiku ning nahkhiirte rände- ja toitumisalade uuring
- kalastiku ja kudealade uuring
- tuulepargi ja kaabelühenduste mõju kalandusele
- elektrienergia kvaliteedi hindamise ja parandamise vajaduse väljaselgitamiseks eelnev sotsiaal-majanduslik analüüs
- sotsiaalsete, majanduslike ja kultuuriliste mõjude uuring, sealhulgas mõju kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele
- mõju navigatsioonimärkide või -tulede eristamisele veeliiklejate poolt
- mõju hüljestele kohalikul tasandil, sealhulgas jää lõhkumisega tekkivad võimalikud mõjud, ja määrata vajalikud leevendavad keskkonnameetmed
- selgitada koostöös Kaitseministeeriumiga välja ajalooliste lõhkekehade ja muude ohtlike objektide leidumise tõenäosus
- muud keskkonnamõju hindamise programmis määratavad uuringud

FINANTSEERIMISE EELDUSED

- suurepärane võimekus prognoosida aastakümneteks Nord Pool Spot turupiirkonna tootmisvõimsuste lisandumise-kadumise dünaamikat
- maailmas juhtiv positsioon kaalutud keskmise kapitalikulu (WACC) pingereas

- tugev avameretuuleparkide ehitaja-käitaja-omanik (BOO)
- kui pärit väljapoolt NATO liikmeskonda, siis EV Siseministeeriumi luba

TUULEKLIIMA
Iga komplekt seitsmest esindab 24 järjestikuse tunni tuulekiirust ja -suunda 100 m kõrgusel. Komplekti pealkiri näitab ära, kust tuul peamiselt puhus.Tuuletraali ala on kaardilt leitav. Kohalikke tuuli mõjutab oluliselt 100 - 200 m kõrgune Kura poolsaar Liivi Lahe edelaküljel. Tuuletraali ala, asudes keskmiselt 30 km kaugusel rannajoontest, on takistamatult avatud kõigile tuulesuundadele. Eriti tugevad tuuled esinevad piki  WE / EW ja NS / SN tuulekanaleid. NIPP: Avage rida PNG faile eraldi aknatesse ja siis lehitsege järjest
0924_S
0924_01 0924_02 0924_03 0924_04 0924_05 0924_06 0924_07
0924_08
0924_09 0924_10 0924_11 0924_12 0924_13 0924_14 0924_15 0924_16
0924_17 0924_18 0924_19 0924_20 0924_21 0924_22 0924_23 0924_24

0928_NE
0928_01 0928_02 0928_03 0928_04 0928_05 0928_06 0928_07 0928_08
0928_09 0928_10 0928_11 0928_12 0928_13 0928_14 0928_15 0928_16
0928_17 0928_18 0928_19 0928_20 0928_21 0928_22 0928_23 0928_24

1015_NW-N
1015_01 1015_02 1015_03 1015_04 1015_05 1015_06 1015_07 1015_08
1015_09 1015_10 1015_11 1015_12 1015_13 1015_14 1015_15 1015_16
1015_17 1015_18 1015_19 1015_20 1015_21 1015_22 1015_23 1015_24

1022_NW-W-SW
1022_01 1022_02 1022_03 1022_04 1022_05 1022_06 1022_07 1022_08
1022_09 1022_10 1022_11 1022_12 1022_13 1022_14 1022_15 1022_16
1022_17 1022_18 1022_19 1022_20 1022_21 1022_22 1022_23 1022_24

1103_SW-W
1103_01 1103_02 1103_03 1103_04 1103_05 1103_06 1103_07 1103_08
1103_09 1103_10 1103_11 1103_12 1103_13 1103_14 1103_15 1103_16
1103_17 1103_18 1103_19 1103_20 1103_21 1103_22 1103_23 1103_24

1206_S-W
1206_01 1206_02 1206_03 1206_04 1206_05 1206_06 1206_07 1206_08
1206_09 1206_10 1206_11 1206_12 1206_13 1206_14 1206_15 1206_16
1206_17 1206_18 1206_19 1206_20 1206_21 1206_22 1206_23 1206_24

1212_NE-E-NE
1212_01 1212_02 1212_03 1212_04 1212_05 1212_06 1212_07 1212_08
1212_09 1212_10 1212_11 1212_12 1212_13 1212_14 1212_15 1212_16
1212_17 1212_18 1212_19 1212_20 1212_21 1212_22 1212_23 1212_24